Català · Avís legal
Aquest web proporciona informació sobre Kerubé. Tots els textos d’aquest web, així com els logotips, i el nom del domini www.kerube.es estan protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i són propietat de Silvia Fernández des d’ara anomenada el Titular, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.
Es permet l’ús de hipervincles a aquest web.
En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica facilites al servidor de la web informació relativa a la teva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si només, ni té intenció de fer-ho tret que se li causi algun perjudici, informació alguna sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzats únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.
En cas que estableixis algun tipus de comunicació amb el Titular via telèfon, correu ordinari o electrònic, via formulari o en persona, les teves dades seran guardades i incloses en un fitxer denominat clients. Aquest fitxer s’utilitza per a respondre a les teves consultes, suggeriments o queixes, així com informar o prestar el servei sol·licitat. Fora dels casos legalment establerts, les teves dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el teu consentiment exprés.
En qualsevol cas, podràs exercir els teus drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició en relació amb aquestes dades, amb els límits establerts per la legislació aplicable. En cas que desitgis exercir aquests drets, envia un missatge a l’adreça electrònica info@kerube.es.
El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualssevol altre motiu que es derivi de causes que escapin al seu control, per la qual cosa s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.
El Titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la pàgina web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions d’ús.

Español · Aviso legal
Esta web proporciona información sobre Kerubé. Todos los textos de esta web, así como los logotipos, y el nombre del dominio www.kerube.es están protegidos por la normativa sobre propiedad intelectual y son propiedad de Silvia Fernández, a partir de ahora el Titular, o bien ha adquirido los correspondientes derechos de sus propietarios, y están protegidos por las leyes y tratados internacionales en materia de propiedad intelectual y, si procede, industrial, así como por la normativa reguladora de los nombres de dominio.
Se permite el uso de hipervínculos a esta web.
Al navegar por estas páginas, de forma automática facilitas al servidor de la web información relativa a tu dirección IP (identificador único para la transmisión de paquetes entre ordenadores conectados a Internet), fecha y hora de acceso, tu sistema operativo y el navegador utilizado. Sin perjuicio que la Agencia Española de Protección de Datos considera la IP como dato de carácter personal, el Titular no puede obtener por si sólo, ni tiene intención de hacerlo salvo que se le cause algún perjuicio, información alguna sobre el titular de la conexión a Internet a la cual corresponde. Estos datos serán guardados y utilizados únicamente para el control y realización de estadísticas de acceso y visitas a la web, y en ningún caso serán comunicados o cedidos a terceros.
En caso de que establezcas algún tipo de comunicación con el Titular vía teléfono, correo ordinario o electrónico, vía formulario o en persona, tus datos serán guardados e incluidos en un fichero denominado clientes. Este fichero se utiliza para responder a tus consultas, sugerencias o quejas, así como informar o prestar el servicio solicitado. Fuera de los casos legalmente establecidos, tus datos no serán comunicadas ni cedidos a terceros sin tu consentimiento expreso.
En cualquier caso, podrás ejercer tus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en relación con estos datos, con los límites establecidos por la legislación aplicable. En caso de que desees ejercer estos derechos, envía un mail al correo electrónico info@kerube.es.
El Titular no garantiza la fiabilidad, disponibilidad o continuidad de esta web ni de sus contenidos por motivos técnicos, de seguridad, control o mantenimiento del servicio, por fallos debidos al servidor que aloja los contenidos u otros intermediarios o proveedores, por ataques contra el sistema informático, ni por cualquier otro motivo que se derive de causas que escapen a su control, por lo cual se exime de cualquier responsabilidad, directa o indirecta, por los mismos.
El Titular se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la web, de la configuración, disponibilidad y presentación de esta, así como de las presentes Condiciones de uso.

English · Legal advertisement
This website provides information about Kerubé. All articles on this site, logos and domain name www.kerube.es are protected by legislation on intellectual property and are property of Silvia Fernández from now called the Holder, or has acquired the copyright of their owners and are protected by laws and international treaties in intellectual property matters and, if appropriate, industrial as well as the regulations governing domain names.
It’s allowed the use of hyperlinks to this website.
In browsing through these pages, automatically provides the server Site the information regarding your IP address (unique identifier for the transmission of packets between computers connected to the Internet), date and time of access, your operating system and browser used.
Without prejudice to the Spanish Agency for Data Protection considers IP as personal information, the owner can not get by itself, or intend to do so unless cause some damage, some information about the owner of the internet connection which is responsible. These data will be stored and used only for the control and access statistics and conducting visits to the site, and in no case will be communicated or sold to third parts.
If you establish some kind of communication with the owner via telephone, post or email, via form or in person, your data will be saved and included in a file called clients. This file is used to respond to your inquiries, suggestions or complaints, and to inform or provide the service requested. Outside legallye stablished cases, your data will not be communicated or disclosed to third parts without your consent.
In any case, you can exercise your rights of access, cancellation, rectification and opposition on these data, the limits established by applicable law. If you want to exercise these rights, please send a mail to info@kerube.es.
The Owner does not guarantee the reliability, availability or continuity of this website and its contents for technical, security, control or maintenance of the service reasons, due to server failures hosting the content providers or other intermediaries or by attacks against the informàtic system, or for any other reasons resultin from causes beyond its control, thus releasing from any liability, direct or indirect, by them.
The Owner reserves the right, at any time and without prior notice,to make changes and updates to the information contained on the website,its configuration, availability and presentation , as well as the Terms of Use.


Aquest web utilitza 'cookies' per millorar l'experiència de navegació. Si segueixes navegant entenem que ho acceptes i estàs d'acord amb la nostra política de cookies.